Glasilo Future Volumen 1 broj 3 Kolovoz 2018.

Stručno-znanstveni časopis FUTURE ~ Stručno-znanstvene udruge za promicanje održivog razvoja, kulture i međunarodne suradnje
Zaključano
Avatar
Ancica
Administrator/ica
Administrator/ica
Postovi: 16
Pridružen/a: 10. 06. 2018. (07:40)
Lokacija: ZG ~ HR (CRO)
Kontakt:

Glasilo Future Volumen 1 broj 3 Kolovoz 2018.

Post Postao/la Ancica » 18. 08. 2018. (22:44)

Glasilo Future Volumen 1 broj 3 Kolovoz 2018.

Objavljeno 18. kolovoza 2018. godine.

ISSN 2623-6575 (Online)
UDK 631
UDK 630
UDK 502.1
UDK 008

Glasilo_Future_Volumen_1_broj_3_kolovoz_2018.pdf

SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad (original scientific paper)

Emir Delić, Jasnica Medak, Azra Bakrač, Subha Džafić, Boris Dorbić, Berina Muhović
Dendroflora Gradskog parka u Bihaću
Woody Plants in the Bihać City Park

Str. 01-14

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore Gradskog parka na području grada Bihaća, koji je smješten u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, podno planina Plješevice i Grmeč te brda Debeljača. Kroz njega protječu rijeka Una te njeni pritoci Klokot i Privilica. Tijekom florističkog istraživanja koje je provedeno na obuhvatnom području Gradskog parka u Bihaću, tijekom 2016. godine, zabilježeno je 80 svojti iz 30 porodica, s ukupno 663 jedinke. U parku dominiraju kritosjemenjače (66 svojti; 83 %), među kojima su dvosupnice (78; 97 %), u većoj mjeri zastupljenije nego jednosupnice (2; 3 %). Golosjemenjače su zastupljene s 14 svojti (17 %). S najvećim brojem vrsta ističe se porodica Rosaceae (10 svojti; 13 %) od ukupno 80 svojti. U pogledu habitusa (Erhardt et al., 2002.) dominiraju stabla (45 svojti; 56 %), potom slijede grmovi (32 svojte; 40 %), zatim penjačice (2 svojte; 3 %) i puzavice (1 svojta; 1 %). Listopadne svojte (60; 75 %) su zastupljenije od vazdazelenih (19; 24 %) i zimzelenih (1; 1 %). Najbrojnija svojta u parku je hibridna platana (Platanus x hispanica Münch) sa 115 jedinki. Prema geografskom podrijetlu alohtone svojte (42; 52 %) su zastupljenije od autohtonih (35; 44 %) i hibrida (3; 4 %). Od 42 determinirane alohtone svojte u invazivne spadaju tri (7 %), dok u egzote spada 39 svojti (93 %). Od 80 zabilježenih svojti, u kultivare spada 15 svojti (19 %), a u hibride tri svojte (4 %). U pogledu krajobraznih vrijednosti Gradski park u Bihaću, koji je izgrađen 1888. godine, veoma je bogat dendrološkim svojtama. Neke od njih potječu iz vremena podizanja parka. Navedeni objekt se ubraja u ljepše bosansko-hercegovačke parkove. Međutim potrebna mu je dodatna revitalizacija. Drveće i grmlje uglavnom ima dobre funkcionalne, estetske i oblikovne karakteristike. Parkovna infrastruktura je u vrlo dobrom stanju.

Ključne riječi: dendroflora, inventarizacija, opis stanja, Bihać, Gradski park, svojte.

Abstract

The paper presents the findings of a research on woody plants in the city park of the city of Bihać, located in the north-western part of Bosnia and Herzegovina, under the mountains Plješevica and Grmeč, as well as under Debeljača hill. The Una River and its tributaries Klokot and Privilica flow through the city. Throughout the floristic research study conducted in the area covered by the city park in Bihać, in 2016, 80 plant species from 30 families were identified, comprising of a total of 663 individual plants. Angiospermae (66 species; 83%) are the most dominant in the park, among which Dicotyledonae (78; 97%) were identified, which have a significantly greater share compared with Monocotyledonae (2; 3%). There are 14 species of Gymnospermae (17%). Rosaceae family stands out with the largest number of species (10 species; 13%) of a total 80 plant species. Concerning the growth form (according to Erhardt et al., 2002) trees are dominant (45 species; 56%), followed by shrubs (32 species; 40%), climbers (2 species; 3%) and creepers (1 species; 1%). Deciduous species (60; 75%) have a higher share compared with evergreens (19; 24%) and conifers (1; 1%). The most widespread species in the park is a hybrid plane species (Platanus x hispanica Münch) with 115 trees. According to geographical origin, allochthonous species (42; 52%) are more widespread in relation to autochthonous species (35; 44%) and hybrids (3; 4%). Out of 42 identified allochthonous species, 3 are invasive species (7%), while there are 39 species (93%) of exotic plants. Out of 80 identified species, 15 species (19%) are cultivars, while 3 species (4%) are hybrids. Concerning the landscape value, the City Park in Bihać, established in 1888, abounds in woody species. Some of them trace their origins back to the time the park was being established. The Park facility in question is considered amongst the most beautiful parks in Bosnia and Herzegovina. Nevertheless, further revitalisation is required. Trees and shrubs are in general provided with good functional, aesthetic and design features. Park infrastructure is in very good condition.

Key words: woody plants, inventory, description of the situation, Bihać, City Park, plant species.

http://gazette-future.eu/radovi/Glasilo ... uhovic.pdf

Citiranje/Citation

Delić, E., Medak, J., Bakrač, A., Džafić, S., Dorbić, B., Muhović, B. (2018). Dendroflora Gradskog parka u Bihaću. Glasilo Future, 1(3), 01-14.
/
Delić, E., Medak, J., Bakrač, A., Džafić, S., Dorbić, B., Muhović, B. (2018). Woody Plants in the Bihać City Park. Glasilo Future, 1(3), 01-14.

https://doi.org/10.32779/gf.1.3.1

Pregledni rad (scientific review)

Martina Rubeša
Digitalne nejednakosti i potencijal za socijalno uključivanje
Digital Inequalities and Potential for Social Inclusion

Str. 15-26

Sažetak

Razvojem tehnologije i njenom sve većom prisutnošću u svakodnevnom životu, u porastu je i digitalna nejednakost. Kao oblik postojećih društvenih nejednakosti, digitalna nejednakost manifestira se u dva aspekta. Prvi se odnosi na mogućnost fizičkog pristupa Internetu a drugi na razlike u načinima iskorištavanja mogućnosti koje Internet i suvremene tehnologije pružaju, što je povezano s obrazovanjem, razvijenosti digitalnih kompetencija, društvenim vezama itd. U središtu ovog rada je uloga digitalnih tehnologija u odnosu na sposobnost ljudi da sudjeluju u društvu. Obzirom da se razlike u digitalnim vještinama kojima pojedinci raspolažu sve više povećavaju, mnogima prijeti socijalna isključenost. U radu se preko definiranja pojma digitalne nejednakosti te obilježja digitalne kompetencije daje pregled stupnja razvijenosti digitalnih vještina u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Nadalje se pojašnjavaju ekonomski, društveni, tehnološki i politički čimbenici kao najzastupljeniji uzroci koji dovode do nejednakosti i odražavaju stupanj socijalne isključenosti. Pojašnjavaju se implikacije i prikaz mogućnosti prevladavanja digitalne nejednakosti.

Ključne riječi: digitalna nejednakost, digitalna podjela, digitalna kompetencija, Internet, socijalna isključenost.

Abstract

With the development of technology and its growing presence in everyday life, digital inequality is expanding. As a form of existing social inequality, digital inequality manifests in two aspects. The first relates to the possibility of physical access to the Internet and the other concerns the disparities in how individuals are using the possibilities of the Internet and the communication technology, which is related to education, the development of digital competences, social bonds, etc. The focus of this paper is the role of digital technologies in relation to people’s ability to participate in society. Considering the differences in digital skills among individuals, many are at risk of social exclusion. Through the definition of the concept of digital inequality and the areas of digital competence, this paper gives an overview of the degree of digital skills development in the European Union and Croatia. Furthermore, the economic, social, technological and political factors are explained as the most common causes that lead to inequality and reflect the degree of social exclusion. The implications and possibilities of overcoming digital inequality are explained.

Key words: Digital Inequality, Digital Divide, Digital Competence, Internet, Social Exclusion.

http://gazette-future.eu/radovi/Glasilo ... Rubesa.pdf

Citiranje/Citation

Rubeša, M. (2018). Digitalne nejednakosti i potencijal za socijalno uključivanje. Glasilo Future, 1(3), 15-26.
/
Rubeša, M. (2018). Digital Inequalities and Potential for Social Inclusion. Glasilo Future, 1(3), 15-26.

https://doi.org/10.32779/gf.1.3.2

Ančica Sečan Matijaščić
Pravo na privatnost i objavljivanje osobnih podataka, informacija (o) i fotografija maloljetne djece
The Right to Privacy and Publishing of Personal Data, Information (about) and Photographs of Minor Children

Str. 27-59

Sažetak

Republika Hrvatska zakonodavno je uredila područje privatnosti nizom pravnih akata od kojih je, u ovom radu, dan prikaz odredbi (koje se odnose na područje privatnosti) Ustava Republike Hrvatske, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (2), Obiteljskog zakona, Zakona o socijalnoj skrbi, Prekršajnog zakona, Zakona o sudovima za mladež, Kaznenog zakona, Zakona o medijima, Zakona o elektroničkim medijima, Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji i Zakona o obveznim odnosima te je dan kratak prikaz odredbi (i) nekoliko međunarodnih pravnih akata, vezanih uz spomenutu tematiku, Konvencije o pravima djeteta, Opće deklaracije Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, Konvencije 108 Vijeća Europe i Opće uredbe o zaštiti podataka. Ujedno je promišljeno o navedenim odredbama (a) u smislu odnosno u svezi kršenja prava na privatnost maloljetne djece od strane njihovih roditelja [sharenting (eng.)] (kao) i dan prikaz (nekih od) opasnosti (od) objavljivanja osobnih podataka, informacija (o) i fotografija maloljetne djece od strane njihovih roditelja te mogućih posljedica objavljivanja (a) u vidu prikaza statistike, sprovedenih istraživanja na temu sharentinga (eng.), stvarnih događaja nastalih kao posljedica sharentinga (eng.) te savjeta, preporuka i upozorenja onih koji/e se bave spomenutim tematikama.
2 = Prema članku 56. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka*: "Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", br. 103/2003., 118/2006., 41/2008., 130/2011. i 106/2012. - pročišćeni tekst), Uredba o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama osobnih podataka ("Narodne novine", br. 105/2004.) i Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka ("Narodne novine", br. 139/2004.)" (NN 42/2018).
*(OUZP).


Ključne riječi: privatnost, sharenting (eng.), objavljivanje, opasnost(i), maloljetnici.

Abstract

The Republic of Croatia has legislated the area of privacy in a series of legal acts of which, in this paper, provisions overview (related to privacy area) of The Constitution of the Republic of Croatia, The Law on Implementation of the General Data Protection Regulation (3), The Family Act, Social Welfare Act, The Misdemeanour Law, The Juvenile Courts Act, The Criminal Code, The Media Act, The Electronic Media Act, The Croatian Radio Television Law and The Civil Obligations Act is given (same as) and a brief provisions overview of (&) several international legal acts related to the mentioned topic, The Convention on the Rights of the Child, The Universal Declaration of the United Nations on Human Rights, The Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Convention 108 of the Council of Europe and The General Data Protection Regulation, is given. Withal, contemplation about the above provisions in terms of or concerning the violation of the rights of the child's privacy by their parents [sharenting] (same as) and the overview of (some of) the danger(s) of the publishing of personal data, information (about) and photographs of the minor children by their parents and the possible consequences of the publishing is given in the form of overview of statistics, sharenting researches, real events resulting from sharenting and the advices, recommendations and warnings by those who are dealing with the themes mentioned.
3 = According to article 56 of the Law on Implementation of the General Data Protection Regulation*: "As of the date of entry into force of this Act, The Act on Personal Data Protection ("Official Gazette", no. 103/2003, 118/2006, 41/2008, 130/2011, 106/2012 - consolidated version), The Regulation on the method of maintaining records on personal data filing system and the form of such records ("Official Gazette", no. 105/2004) and The Regulation on the manner of storing and special measures of technical protection of the special categories of personal data ("Official Gazette", no. 139/2004) shall cease to be valid" (OG 42/2018).
*(GDPR).


Key words: privacy, sharenting, publishing, danger(s), minors.

http://gazette-future.eu/radovi/Glasilo ... jascic.pdf

Citiranje/Citation

Sečan Matijaščić, A. (2018). Pravo na privatnost i objavljivanje osobnih podataka, informacija (o) i fotografija maloljetne djece. Glasilo Future, 1(3), 27-59.
/
Sečan Matijaščić, A. (2018). The Right to Privacy and Publishing of Personal Data, Information (about) and Photographs of Minor Children. Glasilo Future, 1(3), 27-59.

https://doi.org/10.32779/gf.1.3.3

Nekategorizirani rad (uncategorised paper)

Nina Gojić
Prikaz predstave
Play review
Str. 60-63

Boris Dorbić
Prikaz knjige
Book review
Str. 64-66

Dario Crnogaća, Marko Chiabov, Ana Selak
Prikaz radova natječaja
Competition proposals review
Str. 67-73

Upute autorima (instructions to authors)
Str. 74-75
Danas će biti toplo i sunčano.

Zaključano